Дарси 1

Мавзўъ:   Маълумоти мухтасар доир ба алифбои забони англиси.

Алифбои забони англиси  26 харфро ташкил мекунад, ки 6-тои он харфхои садонок мебошанд. Онхо дар якчояги 44 овозро ташкил мекунанд.

харф

хониш

харф

хониш

Aa

 Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

[ei]

[bi:]

[si:]

[di:]

[i:]

[ef]

[dзi:]

[ei§t]

[ai] 

[dзei]

[kei]

[el]

[em]

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

[en]

[ou]

[pi:]

[kju:]

[a:r]

[es]

[ti:]

[ju:]

[vi:]

[d^blju:]

[eks]

[wai]

[zed]

 

 

Харфхои хамсадо: Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww, Xx, Zz

Ҳарфхои садонок:  a, e, i, o, u, y

Садонокхо овозхое хастанд, ки бе монеа талаффуз мешаванд ва хар як садонок аз  4 овоз иборатанд. 

 

 

 

Хониши садонокхо дар хичои кушода ва баста

Садонокхои забони англиси бо роххои гуногун хонда мешаванд, ки ин вобаста ба намуди хичои онхо мебошад.

  • Ø Ҳичое, ки ба харфи садонок ба охир мерасад, хичои кушода номида мешавад.
  • Ø Садонокхо дар хичои кушода хамчун овози алифбогиашон хонда шуда дароз талаффуз карда мешаванд.     

Aa [ei]—Дар хичои кушода:                 

plate             [ pleit ]                 - табакча                 ( тарелка)

take              [ teik ]                  - гирфтан                 ( брать)

face               [ feis ]                   - рўй                         ( лицо)

name            [ neim ]                - ном                         ( имя)

place             [ pleis ]                 - чой                          ( место)

table             [ teibl ]                 - миз                           (стол)                  

 

  • Ø Садонокхо дар хичои баста кутох талаффуз карда мешаванд.
  • Ø Ҳичое, ки ба  харфи хамсадо ба охир мерасад, хичои баста номида мешавад.

Aa [æ]-- Дар хичои баста

stand                [stxnd ]               - истодан             ( стоять)

hand                 [hxnd ]                 - даст                   (рука)

man                  [ mxn ]                 - мард                ( мужчина)       

bag                   [bxg ]                    - сумка               (сумка)

tap                    [ txp ]                   - кран                   (кран)

map                  [ mxp ]                 - харита              (карта)

 

Дар ёд нигох доред: 

Itake [aiteik ]– ман мегирам.

I stand [aistænd] – ман меистам.

 

Ee[ i: ]   -Дар хичои кушода:                 

 

tree                       [ tri: ]                       - дарахт                    ( дерево )

sleep                     [sli:p ]                     - хобрафтан           ( спать )

street                    [ stri:t ]                    - кўча                       ( улича )

green                    [gri:n ]                    - сабз                         ( зеленый)

see                        [ si: ]                        - дидан                      ( видеть)

he                         [ hi: ]                        - он, вай                     ( он)

Ee[ e ]  - Дар хичои баста

tell                       [ tel ]                  - накл кардан         (рассказывать)

pen                      [pen ]                    - ручка                 ( ручка)

leg                        [ leg ]                    - пой                     ( нога)

desk                     [desk ]                  - миз                     ( парта )

pencil                   [ pensl ]                - калам                 ( карандаш)

text                       [ tekst ]                 - матн                   ( текст)

 

        Дар ёд нигох доред: Isee  [aisi: ]   -  ман мебинам.             

I tell  [aitel ]  -  ман накл мекунам.

 

 

                                               Ii [ ai ] -  Дар хичои кушода:

time                    [ taim]                      - вакт               ( время)

nine                    [ nain ]                     - нух                 (девять) 

fine                     [ fain ]                      - хуб                  ( прекрасный)

five                     [ faiv ]                      - панч                (пять)

line                     [ lain ]                      - чадвал             ( линейка)

mine                   [ main ]                   - азониман      ( мой)

 

Ii[ i]- Дар хичои баста:

big                      [ big ]                     -  калон               ( большой)

lip                       [ lip ]                      - лаб                     (губа)

sit                        [ sit ]                      - нишастан           (сидеть)

ill                         [ il ]                        - бемор                 (болеть)

six                       [siks ]                     - шаш                    (шесть)

 

 

Oo[ ou ]- Дар хичои кушода:                 

rose                [ rouz ]                  - гули садбарг           (роза)

nose                [ nouz ]                 - бини                         (нос)

stone               [ stoun ]                 - санг                          (камень)

go                   [ gou ]                    -  рафтан                    (идти)

no                   [ nou ]                     - не                            (нет)

close                [ klouz ]                  - пушида                 (закрывать)

 

Oo[ o]-- Дар хичои баста:

dog                  [ dog ]                      - саг                         ( собака)

sock                 [ sok ]                      - чуроб                    ( носок)

fox                   [ foks ]                    - рубох                    ( лиса)  

hot                   [ hot ]                      - гарм                      ( жаркий)

stop                  [ stop ]                     -  истодан              (остановиться)

lock                  [lok ]                        - кулф                     (замок)

Uu  [ju: ]- Дар хичои кушода:

pupil                  [ pju:pl ]                 - талаба                ( ученик)

tulip                   [ tju:lip ]                  - лола                   ( тюльпан)

student              [ stju:dent ]              - донишчў            (студент)

tube                   [ tju:b ]                    - лула                    ( тюбик)

cube                  [ kju:b ]                    - куб                      (куб)

due                    [ dju: ]                       - бояд                   ( должный)

Uu [A]  Дар хичои баста:

bus                [ bAs ]                     - автобус               ( автобус)

cup                [ kAp ]                    - пиёла                    ( чашка)

sun                 [ sAn ]                     - офтоб                  ( солнце)

hunt              [ hAnt ]                    - шикор кардан    ( охотиться)

plus                [ plAs ]                     - чамъ                     ( плюс)

up                  [ Ap ]                       - ба боло                ( вверх)

                                      Дар хичои   кушода:   Yy  [ ai ]

type                [ taip ]                       - намуд                     ( тип)

my                  [ mai ]                      - аз они ман             ( мой, мое)

why                [ wai ]                       - бароичи?              ( почему?)

try                  [ trai ]                       - кушиш кардан     ( стараться)

                                        Дар хичои   баста:   Yy [i]  

lynx               [ links ]                    - силовсин                ( рысь)

myth               [mi0 ]                      - сехр                         ( миф)

system            [ sistэm ]                 - раванд                     ( система)

 

ХОНИШИ САДОНОКХОИ ЗАБОНИ АНГЛИСИ ПЕШ ВА БАЪД АЗ ХАРФИ r

 

Агар баъд аз садонокхо харфи r танхо ё бо харфи хамсадо якчоя ояд, онгох садонокхо дароз талаффуз карда мешаванд.

a [ a: ]                  car      [ ka: ]                 - мошин           ( машина)                         

e [ э: ]                  term    [ tэ:m ]               - чоряк              ( семестр)

i  [ э:]                   girl      [ gэ:l ]                - духтар            ( девочка)

o [ o: ]                  fork     [ fo:k ]               - чангак            ( вилка)

u [ э: ]                  turn     [ tэ:n ]                - баргаштан    ( поворачивать)

y [ э: ]                  myrtle  [ mэ:tl ]              -  нестшуда      ( исчезявание)

 

Агар баъд аз садонокхо харфхои« re » якчоя омада бошанд, онгох садонокхо чун дифтонгу трифтонгхо хонда мешаванд.

Дифтонгхо овозхое хастанд, ки аз ду элементи овози ташкил ёфта дар таркиби як хичо талаффуз мешаванд. Трифтонгхо бошанд аз се элементи овози ташкил ёфтаанд.

a [ eэ ]                 care        [ keэ ]                   - ѓамхор             ( забота)                         

e [ iэ ]                  here        [ hiэ ]                   - инчо                 ( здесь)

i  [aiэ]                 fire         [ faiэ]                   - оташ                ( огонь)

o [ o: ]                 score      [ sko: ]                 - хол, хисоб        ( очко, гол)

u [ juэ ]               pure        [ pjuэ ]                 - тоза                 ( чистый)

y [ aiэ]                tyre          [ taiэ ]                 -  чарх                ( шина)   

 

 

 

 

 

 

КОРИ  МУСТАКИЛОНА №1

 

1.Калимаҳоро ба забони англисӣ тарҷумакунед:

 

type-  my-hunt -care  -

why-try-tube-turn  -

place-table-sit-here-

ill-pupil-tulip-pure-

 

2. Ба саволҳо хаттӣ ҷавоб гардонед

1.  Дар алифбои забони англиси чанд ҳарф аст?

2. Садонокҳои алифбои забони англисӣ кадомҳоянд?

3. Садонокхо чихел талаффуз мешаванд?

4.Ҳичои кушода чист?

5. Ҳичои баста чист?

6. Дифтонг чист?